AKADEMIA

Projekt rozporządzenia o premiach w 2022r.

„Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nakłada na ministra właściwego ds. energii obowiązek określenia, w drodze kolejnego projektu rozporządzenia, maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2022r.

Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 w załączniku.

 

Projekt z dnia 23 września 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA KLIMATU i środowiska[1]

z dnia ………..

w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 i 1093) zarządza się, co następuje:

§ 1. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2022 r. wynosi 18 000 000 MWh.

§ 2. Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 1, w 2022 r. wynosi 2 251 478 975 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 112 573 949 zł.

§ 3. Maksymalna moc zainstalowana elektryczna nowych małych jednostek kogeneracji lub znacznie zmodernizowanych małych jednostek kogeneracji, dla których wytwórca może uzyskać premię gwarantowaną, w 2022 r. wynosi 50 MW.

§ 4. W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla nowej małej jednostki kogeneracji oraz zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 93,92 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 0 zł/MWh.

§ 5. W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji:

1)     opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a)     50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 63,87 zł/MWh,

b)     60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 71,38 zł/MWh,

c)     70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 78,89 zł/MWh,

d)     80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 86,41 zł/MWh,

e)     90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 93,92 zł/MWh;

2)     opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a)     50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b)     60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c)     70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d)     80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e)     90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh;

3)     opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a)     50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b)     60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c)     70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d)     80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/ MWh,

e)     90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/ MWh;

4)     innej niż wymienione w pkt 1–3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:

a)     50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

b)     60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

c)     70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

d)     80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh,

e)     90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 0 zł/MWh.

§ 6. Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2022 r. wynosi 36 000 000 MWh.

§ 7. Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w § 6, w 2022 r. wynosi 5 273 276 485 zł.

§ 8. W 2022 r. maksymalna wysokość premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 217,01 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 115,38 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 217,75 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1­–3, wynosi 90,64 zł/MWh.

§ 9. W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla zmodernizowanej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 217,01 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 115,38 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 217,75 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 90,64 zł/MWh.

§ 10. W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 107,42 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 0 zł/MWh.

§ 11. W 2022 r. jednostkowa wysokość premii gwarantowanej dla istniejącej małej jednostki kogeneracji:

1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 38,04 zł/MWh;

2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 0 zł/MWh;

3) opalanej biomasą, wynosi 0 zł/MWh;

4) innej niż wymienione w pkt 1–3, wynosi 0 zł/MWh.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

MINISTER Klimatu i Środowiska

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Piotr Kudelski

 (- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)


[1]   Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r.  poz. 941)

Język