• AKADEMIA

  II Transza środków funduszu modernizacyjnego

  „Finansowania dla projektów związanych z kogeneracjąogłoszone w NFOŚ: Kogeneracja dla Energetyki i PrzemysłuKTO:Przedsiębiorcy wytwarzający energię o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50MW. Ciepło użytkowe do sieci – nie więcej niż 30%!DOTYCZY:Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Maksymalnie 30% wytworzonego ciepła użytkowego zostanie wprowadzone do sieci ciepłowniczej. SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚRODKÓW: dotacja do 50% plus pożyczka do 100%. Kogeneracja dla CiepłownictwaKTO:Przedsiębiorcy wytwarzający energię elektryczną lub ciepło – całkowita moc zamówionej mocy cieplnej systemu ciepłowniczego nie mniejszej niż 50MW. Ciepło użytkowe do sieci – minimum 70%. DOTYCZY:Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie…

 • Polska Kogeneracja Sp. z o.o. - Urząd Regulacji Energetyki
  AKADEMIA

  PURE informuje przedsiębiorców

  Odbiorcy przemysłowi, którzy zamierzających skorzystać w roku 2022 z możliwości przewidzianej w art. 53 ust. 1 oraz w art. 96 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz w art. 62 ust. 2 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, tzw. „ulgi” odnoszącej się do obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, powinni złożyć PURE stosowne oświadczenie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku. Informacja nr 62/2021 – Komunikaty Prezesa URE – Urząd Regulacji Energetyki  

 • AKADEMIA

  Projekt rozporządzenia o premiach w 2022r.

  „Art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, nakłada na ministra właściwego ds. energii obowiązek określenia, w drodze kolejnego projektu rozporządzenia, maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w 2022r. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2022 w załączniku.   Projekt z dnia 23 września 2021 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU i środowiska[1] z dnia ……….. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku…

 • Polska Kogeneracja Sp. z o.o. - Urząd Dozoru Technicznego
  AKADEMIA

  Rejestracja urządzenia. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu.

  Rejestracja urządzenia. WNIOSEK W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń. WERYFIKACJA Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków,Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania,Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania. BADANIE TECHNICZNE Celem badania jest potwierdzenie,że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności przedsiębiorcy eksploatującego urządzenie techniczne. DECYZJA Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie…

Język